Select Language    

Chào mừng bạn đến với giao diện OPAC của Trung tâm Thông tin thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bạn có thể tìm kiếm bằng cách chọn một trường cụ thể như tiêu đề, tác giả, chủ đề hay số ISBN/ISSN...

    Để tìm kiếm sách, tạp chí, Video, CD

Các mẹo tìm kiếm

  • Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc kép "" để tìm kiếm một cụm từ. Ví dụ: "Vật lý đại cương"
  • Dấu sao (*) tượng trưng cho 1 hoặc nhiều ký tự. Ví dụ: farm* hệ thống sẽ trả về các kết quả như farm, farms, farmer, farming, hay bất cứ từ nào bắt đầu với chữ farm.
  • Dấu hỏi chấm (?) tượng trưng cho 1 ký tự. Ví dụ: colo?r, sẽ trả về các kết quả tìm kiếm là color hoặc colour


Copyright © 2009 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com Citrus v1.3